ODI Logo ODI

Trending

Our Programmes

Search

Newsletter

Sign up to our newsletter.

Follow ODI

Phân tích trường lực

Toolkit/guidelines

Phương pháp Phân tích Trường lực do Lewin (1951) xây dựng và được sử dụng rộng rãi để tìm hiểu quá trình hoạch định chính sách, đặc biệt trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình về quản lý thay đổi tại các tổ chức. Đó là một phương pháp mạnh để có được một tổng quan toàn diện về những lực lượng khác nhau ảnh hưởng đến vấn đề chính sách tiềm năng, và đánh giá nguồn và điểm mạnh của chúng.

Ingie Hovland