ODI Logo ODI

Trending

Our Programmes

Search

Newsletter

Sign up to our newsletter.

Follow ODI

Cầu nối giữa Nghiên cứu và Chính sách trong Phát triển Quốc tế

Briefing/policy papers

Written by John Young

Trên lý thuyết, việc vận dụng tốt hơn bằng chứng dựa trên nghiên cứu trong hoạch định chính sách và thực tiễn phát triển có thể giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên để điều đó có thể xảy ra, các nhà nghiên cứu cần phải tiến hành ba việc sau đây một cách có hiệu quả hơn:

John Young and Julius Court